Kde nás najdete?

10. základní škola Plzeň,
nám. Míru 6,
příspěvková organizace
301 00 Plzeň

GPS: 49° 43‘ 55.65” N,
13° 22‘ 18.57” E (347 m n.m.)
Najdete nás zde

10. základní škola na mapě

Škola online

Informace o škole

Naše škola se profiluje rozšířenou výukou informatiky a cizích jazyků, výuka vychází ze školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Sluníčko, rozpracovaného podle RVP ZV.

Součástí školy je školní družina, kde je realizován vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Kdo si hraje, nezlobí.

Výuka informatiky

V oblasti ICT dosahuje naše škola dobrých výsledků. Naši žáci se pravidelně úspěšně účastní celostátních soutěží založených na práci s internetem (najdi.seznam.cz, Microsoft Aréna, Eurorébus apod.) a mají možnost už od 1. ročníku navštěvovat rozšiřující zájmové útvary.

 • V 1. - 5. tř. jako zájmový útvar (organizace pod SRPDŠ).
 • V 5. tř. - výuka informatiky 1 h. týdně z disponibilní časové dotace.
 • V 6. B, 7. B, 8. B a 9. B je zavedena výuka s rozšířeným vyučováním informatiky (v 6. tř. 2 h., v dalších 3 h. týdně).
 • Na II. stupni je v rámci pracovních činností realizována výuka předmětu Využití digitálních technologií.

Ve spolupráci se SITmP, společností AV Media a Nakladatelstvím Fraus se zapojujeme do projektů (Vzdělání21, EU peníze školám), jejichž cílem je moderní škola s úspěšnými žáky digitálního věku. Naše škola je v oblasti ICT nadstandardně vybavena.

 • Všechny třídy a odborné učebny jsou vybaveny PC s internetem, žáci mají o přestávkách přístup k žákovskému PC.
 • Škola disponuje dvěma dobře vybavenými odbornými učebnami informatiky a jednou mediální učebnou.
 • Učitelé i žáci na obou stupních mohou využívat celkem 13 interaktivních tabulí (12 Smart Board).
 • Výuka povinných předmětů na obou stupních ZŠ je doplňována používáním výukových programů na PC a interaktivních učebnic.
 • Během školního roku realizujeme vlastní celoškolní projekty zaměřené na využívání ICT (E-Skills Week).
 • Využíváme administrativní software Škola On-Line.

Výuka tělesné výchovy

 • Pro žáky I. stupně (3. a 4. ročníky) zdarma zajišťujeme plavecký výcvik, pro žáky 4. a 5. třídy kurz dopravní výchovy.
 • Žáci 7. tř. se každoročně účastní lyžařského výcvikového kurzu.
 • Žáci se pravidelně účastní sportovních soutěží pořádaných AŠSK (atletika, kolektivní sportovní hry, dopravní a cyklistické soutěže aj.).
 • Účast na sportovních soutěžích po celý školní rok (Novinářský kalamář, Mc Donald´s Cup atp.).
 • Škola spolupracuje s HC Plzeň, klub má u nás své domovské hřiště a svoji klubovnu.
 • Spolupracujeme s taneční skupinou T.C.O. Dance.

Výuka cizích jazyků

 • Ve třídách s rozšířenou výukou cizích jazyků
  • Od 1. tříd výuka anglického jazyka (1. třída - 1 h. týdně, 2. třída - 2 h. týdně, od 3. tříd - 3 h. týdně).
  • Od 6. tříd výuka druhého cizího jazyka - francouzský nebo německý jazyk (od 6. do 9. třídy - 2 h. týdně).
 • V 1. - 5. tř. anglický a francouzský jazyk jako zájmový útvar (organizace pod SRPDŠ).
 • Výuka povinného předmětu 1. cizí jazyk (Aj) - od 3. roč. (3 h. týdně).
 • Výuka volitelného předmětu 2. cizí jazyk (Fj nebo Nj) - od 8. roč. (3 h. týdně).
 • V 6. tř. předmět Konverzace v anglickém jazyce 1 h. týdně z disponibilní časové dotace

Výuka praktickým činnostem

 • Od 4. 12. 2004 nově otevřeny zrenovované školní dílny; velký zájem žáků o předmět Člověk a svět práce.
 • Pro zkvalitnění technické výchovy škola spolupracuje se SPŠ strojnickou a SOU potravinářským a elektrotechnickým.

Výuka žáků se SVP a mimořádně nadaných

Při výchově a vzdělávání se zaměřujeme na vytváření potřebných podmínek i pro žáky zdravotně postižené, zdravotně znevýhodněné a sociálně znevýhodněné. Prosazujeme principy inkluzívního vzdělávání - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou plně zapojeni v heterogenních skupinách. Zajištění péče o žáky se SVP je nedílnou součástí ŠVP.

 • Žáci se SVP i mimořádně nadaní žáci se vzdělávají na základě vypracovaných individuálních plánů.
 • Výchovná poradkyně školy spolupracuje s PPP.

Další vzdělávací oblasti:

Environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj

 • Škola má vlastní program EVVO, kterým zařazuje tuto tematiku do jednotlivých předmětů, projektových dnů.
 • Jsme zapojeni do projektu Globe.
 • Během školního roku pořádáme exkurze do plzeňské zoo a do center ekologické výchovy.
 • Žáci v rámci předmětu Člověk a svět práce využívají školní zahradu.

Prevence rizikových projevů chování, opatření k prevenci násilí a šikanování, posilování pozitivního klimatu

 • Škola má vypracovaný Minimální preventivní program.
 • Jsme zapojeni do projektu Prevence kriminality a zábrany škod na majetku, zdraví a životech osob.
 • Spolupracujeme s městským ředitelstvím Policie ČR (přednášky a besedy, akce pro žáky).

Výchova ke zdraví a zdravému školnímu stylu

 • Na I. stupni je realizován výukový program péče o zubní zdraví (projekt Zdravé zuby)
 • Škola je  zapojena do projektu Kompenzace nadměrné statické zátěže dětí ve škole (spolupráce s Ústavem hygieny LF UK v Plzni a katedrou Tv FPE ZČU)
 • Žáci se účastní projektu Ovoce do škol.
 

Oficiální informační server města Plzně Bezpečná Plzeň Centrum robotiky  Fraus YouTube Recyklohraní Smart vzorová škola Facebook