Kde nás najdete?

10. základní škola Plzeň,
nám. Míru 6,
příspěvková organizace
301 00 Plzeň

GPS: 49° 43‘ 55.65” N,
13° 22‘ 18.57” E (347 m n.m.)
Najdete nás zde

10. základní škola na mapě

Virtuální prohlídka školy

Škola online

Oznámení ředitelky školy

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

 • 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Základní účel zřízení

 • poskytování základního vzdělávání

Hlavní činnost

 • poskytování základního vzdělávání podle platných právních předpisů
 • zajišťování školní družiny pro žáky I. stupně

Doplňková činnost

 • zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí a mládeže s tím, že nebude dotčena hlavní činnost
 • pořádání kulturně vzdělávacích a zábavních akcí, výstav, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zřizovatel

 • statutární město Plzeň se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 1

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy

 • Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

3. Organizační struktura

 • Organizační řád 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace upravuje organizační strukturu, řízení školy a práva a povinnosti pracovníků školy. Statutárním orgánem organizace je ředitelka. Organizace se člení na ředitelství, výchovně vzdělávací útvar a správní útvar.
 • Organizační schéma

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

 • Číslo účtu: 1083008992/5500

6. IČO

 • 70879320

7. Plátce daně z přidané hodnoty

 • škola není plátcem daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty

9. Žádost o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

1. Podání elektronicky

2. Podání písemně

 • Poštou – na adresu sídla organizace nám. Míru 2442/6, Plzeň, 30100
 • Osobně – v sídle organizace nám. Míru 2442/6, Plzeň, 30100

Žádost o poskytnutí informace osobně je podána žadatelem písemně nebo příjemce musí ústní žádost zaznamenat do písemné podoby ( žadatel musí být vždy poučen o lhůtách, postupech a podmínkách vztahujících se k vyřízení jeho žádosti)
Písemné žádosti o informace přijímá ředitel školy.
Pro písemné podání je vhodné využít standardizovaný tiskopis – viz formuláře

10. Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob: Kontakty

11. Předpisy

Vydané právní předpisy: Nevydáváme právní předpisy.

Nejdůležitější používané předpisy:

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace.

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • Nejsou uzavřeny

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Upozornění

V návaznosti na článek 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Vám sděluji, že s účinností od 25. 5. 2018 byl pro 10. základní školu v Plzni, nám. Míru 6, příspěvkovou organizaci, IČ 70879320 jmenován pověřencem pro ochranu osobních údajů pan Ing. Jiří Baumruk, tel. 378032207, e-mail: baumruk@plzen.eu.

Příloha

Ochrana osob, které oznamují porušení práva (whistleblowing)

Příloha


Příloha


Vzhledem k závažnosti problému zabezpečení školy před vniknutím cizí osoby platí tato pravidla a pravidla daná Školním řádem:

 • Děti přivádíte pouze k hlavnímu vchodu, do budovy nevcházíte. Škola je uzamčena, všichni čekají na děti venku.
 • Chcete-li mluvit s vyučujícími nebo vedením školy, domluvíte si schůzku předem nebo se ohlásíte ve vrátnici (případně v kanceláři školy), zapíšete se do sešitu návštěv a vyčkáte příchodu vyučující, která si Vás vyzvedne ve vstupní hale.

Dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy


Informace pro zákonné zástupce

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně  dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele nebo krajského úřadu.

Zdroj: ŠKOLSKÝ ZÁKON VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM OD 1. 2. 2022

 

Oficiální informační server města Plzně Bezpečná Plzeň Centrum robotiky  Fraus YouTube Recyklohraní Smart vzorová škola Facebook