Informace o škole

Naše škola se profiluje rozšířenou výukou informatiky a cizích jazyků, výuka vychází ze školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Sluníčko, rozpracovaného podle RVP ZV.

Součástí školy je školní družina, kde je realizován vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družiny Kdo si hraje, nezlobí.

Výuka informatiky

V oblasti ICT dosahuje naše škola dobrých výsledků. Naši žáci se pravidelně úspěšně účastní celostátních soutěží založených na práci s internetem (najdi.seznam.cz, Microsoft Aréna, Eurorébus apod.) a mají možnost už od 1. ročníku navštěvovat rozšiřující zájmové útvary.

Ve spolupráci se SITmP, společností AV Media a Nakladatelstvím Fraus se zapojujeme do projektů (Vzdělání21, EU peníze školám), jejichž cílem je moderní škola s úspěšnými žáky digitálního věku. Naše škola je v oblasti ICT nadstandardně vybavena.

Výuka tělesné výchovy

Výuka cizích jazyků

Výuka praktickým činnostem

Výuka žáků se SVP a mimořádně nadaných

Při výchově a vzdělávání se zaměřujeme na vytváření potřebných podmínek i pro žáky zdravotně postižené, zdravotně znevýhodněné a sociálně znevýhodněné. Prosazujeme principy inkluzívního vzdělávání - žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou plně zapojeni v heterogenních skupinách. Zajištění péče o žáky se SVP je nedílnou součástí ŠVP.

Další vzdělávací oblasti:

Environmentální výchova a vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Prevence rizikových projevů chování, opatření k prevenci násilí a šikanování, posilování pozitivního klimatu

Výchova ke zdraví a zdravému školnímu stylu