Kde nás najdete?

10. základní škola Plzeň,
nám. Míru 6,
příspěvková organizace
301 00 Plzeň

GPS: 49° 43‘ 55.65” N,
13° 22‘ 18.57” E (347 m n.m.)
Najdete nás zde

10. základní škola na mapě

Škola online

Oznámení ředitelky školy

Základní účel zřízení

  • poskytování základního vzdělávání

Hlavní činnost

  • poskytování základního vzdělávání podle platných právních předpisů
  • zajišťování školní družiny pro žáky I. stupně

Doplňková činnost

  • zajištění vzdělávacích a tělovýchovných činností pro volný čas dětí a mládeže s tím, že nebude dotčena hlavní činnost
  • pořádání kulturně vzdělávacích a zábavních akcí, výstav, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zřizovatel

  • statutární město Plzeň se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 1

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy

  • Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu

Údaje o rozpočtu

Upozornění

V návaznosti na článek 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Vám sděluji, že s účinností od 25. 5. 2018 byl pro 10. základní školu v Plzni, nám. Míru 6, příspěvkovou organizaci, IČ 70879320 jmenován pověřencem pro ochranu osobních údajů pan Ing. Jiří Baumruk, tel. 378032207, e-mail: baumruk@plzen.eu.

Příloha


Naplňování zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

Příloha


Vzhledem k závažnosti problému zabezpečení školy před vniknutím cizí osoby platí tato pravidla a pravidla daná Školním řádem:

  • Děti přivádíte pouze k hlavnímu vchodu, do budovy nevcházíte. Škola je uzamčena, všichni čekají na děti venku.
  • Chcete-li mluvit s vyučujícími nebo vedením školy, domluvíte si schůzku předem nebo se ohlásíte ve vrátnici (případně v kanceláři školy), zapíšete se do sešitu návštěv a vyčkáte příchodu vyučující, která si Vás vyzvedne ve vstupní hale.

Dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy


Informace pro zákonné zástupce

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně  dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.

Zdroj: ŠKOLSKÝ ZÁKON VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM OD 1. 9. 2018

 

Oficiální informační server města Plzně Bezpečná Plzeň  Centrum robotiky  Fraus YouTube Recyklohraní Smart vzorová škola In(tenet) generation Facebook