Oznámení ředitelky školy

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

2. Důvod a způsob založení

Základní účel zřízení

Hlavní činnost

Doplňková činnost

Zřizovatel

Nadřízený orgán pro oblast výkonu státní správy

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

6. IČO

7. Plátce daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty

9. Žádost o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

1. Podání elektronicky

2. Podání písemně

Žádost o poskytnutí informace osobně je podána žadatelem písemně nebo příjemce musí ústní žádost zaznamenat do písemné podoby ( žadatel musí být vždy poučen o lhůtách, postupech a podmínkách vztahujících se k vyřízení jeho žádosti)
Písemné žádosti o informace přijímá ředitel školy.
Pro písemné podání je vhodné využít standardizovaný tiskopis – viz formuláře

10. Příjem podání a podnětů

Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob: Kontakty

11. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v sídle organizace.

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Upozornění

V návaznosti na článek 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Vám sděluji, že s účinností od 25. 5. 2018 byl pro 10. základní školu v Plzni, nám. Míru 6, příspěvkovou organizaci, IČ 70879320 jmenován pověřencem pro ochranu osobních údajů pan Ing. Jiří Baumruk, tel. 378032207, e-mail: baumruk@plzen.eu.

Příloha


Příloha


Vzhledem k závažnosti problému zabezpečení školy před vniknutím cizí osoby platí tato pravidla a pravidla daná Školním řádem:

Dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy


Informace pro zákonné zástupce

Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně  dozvěděl, nejpozději však do tří pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele nebo krajského úřadu.

Zdroj: ŠKOLSKÝ ZÁKON VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM OD 1. 2. 2022