Perspektivy vývoje školy

Hlavní strategické cíle rozvoje školy

 • Poskytnutí kvalitních základů všeobecného vzdělání pro žáky.
 • Vytvoření podmínek pro další vzdělávání žáků, komunikaci mezi lidmi a uplatnění v životě.
 • Rozvíjení osobnosti každého žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan.
 • Vytvoření kvalitního otevřeného školního vzdělávacího programu, který bude rozvíjet stávající zaměření školy.
 • Zabezpečení kvalifikační struktury pedagogických pracovníků.
 • Zdokonalování vybavení školy informační a komunikační technikou, zvyšování úrovně materiálního vybavení školy.
 • Udržení a prohlubování pozitivní image školy na veřejnosti a rozvíjení pozitivního klimatu ve škole.

1. Vzdělávací program školy

Základním prostředkem k dosažení cílů je plnění vzdělávacího programu školy:

 • Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Sluníčko, rozpracovaného podle RVP ZV.
 • Vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání školní družiny Kdo si hraje, nezlobí.
 • Uskutečňování vlastních celoškolních projektů, kterými se budou naplňovat průřezová témata ŠVP.

2. Klima školy

 • Zaměřovat se na rozvoj celkového kulturního prostředí školy, na kvalitu řízení na všech stupních a na systém mezilidských vztahů.
 • Rozvíjet loajalitu ke škole, prosazovat osobní zodpovědnost a zainteresovanost.
 • Vedle vztahu nadřízenosti a podřízenosti uplatňovat i další formy komunikace.

3. Personální rozvoj školy

 • Podporovat další vzdělávání pedagogů a růst jejich odborné úrovně.
 • Podílet se na zvyšování kvality ve vzdělávání v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, využívat projekt EU peníze školám.
 • Podle ICT plánu školy proškolovat pedagogické pracovníky tak, aby se postupně stali vyspělými uživateli ICT.
 • Pravidelně podle plánu provádět autoevaluaci školy v oblasti personální – odborného růstu pedagogických pracovníků a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, v oblasti výsledků vzdělávání žáků, spolupráce s rodiči, podmínek ke vzdělávání a školního klimatu.

4. Škola a veřejnost - spolupráce s dalšími subjekty

 • Velmi intenzivně spolupracovat s rodiči, poskytovat jim základní a objektivní informace o škole, informovat je o studijních výsledcích dětí.
 • Prostřednictvím aplikace Škola OnLine rozvíjet další spolupráci s rodiči i žáky, zajistit maximální informovanost všech uživatelů.
 • Prezentovat práci školy na veřejnosti – v denním tisku, na webových stránkách školy, organizování pravidelných kulturních a sportovních vystoupení žáků pro rodičovskou veřejnost, organizováním Dnů otevřených dveří, třídních besídek a organizováním společných dílen pro žáky a rodiče při třídních projektech a projektových dnech školy.
 • Aktivně spolupracovat se Školskou radou.
 • Rozvíjet velmi úspěšnou spolupráci se Sdružením rodičů a podporovat organizování zájmové činnosti žáků ve spolupráci SRPDŠ a školy.
 • Nadále spolupracovat s ÚMO 3, poskytovat prostory školy pro konání voleb.
 • Rozvíjet spolupráci s FPE ZČU. Škola má uzavřenou smlouvu s děkankou FPE o uskutečňování náslechové a výstupové praxe studentů FPE na naší škole, o užší spolupráci s katedrou technické výchovy pro podporu rozvoje technického vzdělávání v základní škole a poskytování odborné a metodické podpory vyučujícím.
 • Spolupracovat se SPŠ strojnickouSOU potravinářským a elektrotechnickým (Vejprnická 56, Plzeň), neboť škola uzavřela s SOU Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci při zajištění projektu realizace demonstračního sálu elektrotechniky.
 • Nadále rozvíjet spolupráci s 22. MŠ.
 • Podporovat činnost Asociace školních sportovních klubů – reprezentovat školu účastí v různých sportovních soutěžích.
 • Úzce spolupracovat s HC Plzeň. HC Plzeň má u nás své domovské hřiště a svoji klubovnu. Řada našich žáků, a nejen ze sportovních tříd, je členy klubu.
 • Rozvíjet spolupráci s taneční skupinou T.C.O. Dance, podporovat její činnost, neboť většina členů skupiny jsou žáci školy.

5. Materiálně - technický rozvoj školy

 • Pokračovat ve vybavování interiéru školy dalším zařízením do tříd, odborných pracoven, oddělení školní družiny a kabinetů pedagogických pracovníků.
 • Obnovovat vybavení jednotlivých kabinetních sbírek novými moderními pomůckami na vyučování, využít projektu EU peníze školám.
 • Dokupovat další výukové programy a potřebný software, obměňovat fond učebnic školy.

6. Rozvoj ekonomické oblasti školy

 • Propracovávat systém odměňování zaměstnanců školy.
 • Rozvíjet doplňkovou činnost školy (pronajímání učeben, tělocvičny, hřiště), a tím dosáhnout vyššího zlepšeného hospodářského výsledku.
 • Při pořizování materiálu a služeb dosáhnout nižších nákladů výběrem mezi dodavateli.
 • Aby bylo dosaženo naplňování stanovených reálných dlouhodobých i krátkodobých cílů školy, je třeba, aby se s nimi vnitřně ztotožnili a přijali je za své všichni pracovníci školy, aby vytvořili dobrý pracovní tým. Škola musí být místem, kde budou žáci vychováváni a vzděláváni tak, aby byli dobře připraveni pro další všestranný růst, aby se co nejlépe uplatnili ve všech profesích, aby se rozvíjelo jejich sebevědomí, jejich schopnosti a zájmy.
 

Oficiální informační server města Plzně Bezpečná Plzeň Centrum robotiky  Fraus YouTube Recyklohraní Smart vzorová škola Facebook