Výchovná poradkyně

 • spolu s třídními učiteli podává návrh na vyšetření žáků v pedagogicko - psychologické poradně, ve středisku výchovné péče nebo ve speciálně pedagogickém centru
 • podílí se na zpracování individuálního plánu pro žáky integrované
 • pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole
 • sleduje nadané žáky
 • věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním
 • pomáhá rodičům s řešením výchovných problémů žáků
 • zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, s Policií ČR
 • pomáhá žákům s volbou SŠ a podílí se na koordinaci kariérového poradenství (Přijímací řízení na střední školy pro školní rok 2023/2024)

 

Jméno a příjmeníTelefonEmailKonzultační hodiny
Mgr. Jitka Quadratová+420 378 027 256quadratovaji@zs10.plzen-edu.czdle domluvy

Pro talentované žáky škola zřídila různé nepovinné předměty a celou řadu zajímavých zájmových útvarů, které organizuje SRPDŠ (např. seminář z matematiky a českého jazyka, sborový zpěv, taneční kroužky, cizí jazyky, …). Při zjišťování mimořádného nadání žáků škola spolupracuje se školským poradenským zařízením. Na základě zprávy z tohoto poradenského zařízení škola vytváří individuální vzdělávací plán, který upravuje obsah, formy a podmínky jejich vzdělávání. Pro nadaného žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Při úpravě vzdělávání mimořádně nadaných žáků je možné využít následující postupy:

 • Obohacování učiva – cílem tohoto postupu je učivo prohloubit, rozšířit a obohatit o další informace.
 • Akcelerace učiva – tento postup je založen na úpravách učiva pro žáky tak, aby umožňovaly rychlý postup v jednom nebo ve více předmětech.

Škola je otevřená žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o žáky se zdravotním postižením, se zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je zajišťováno formou individuální integrace do běžných tříd. Na základě zprávy školského poradenského zařízení je pro každého žáka se specifickou poruchou učení (SPU) vypracován individuální vzdělávací plán (IVP), který upravuje obsah, formy a podmínky vzdělávání. Na sestavení IVP se podílí třídní učitel, vyučující příslušných předmětů, výchovná poradkyně, pedagogicko-psychologická poradna. IVP schvaluje ředitelka školy a jsou s ním seznámeni zákonní zástupci žáka.

Žáci sociálně znevýhodněni tvoří skupinu pocházející z odlišného prostředí sociálního, kulturního nebo jazykového. Jsou to děti z různých u nás žijících menšin nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace. Hlavním problémem při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí je ve většině případů nedostatečná znalost jazyka. Největší pozornost se tedy věnuje jeho osvojení. Kromě osvojování českého jazyka se tito žáci seznamují s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Na druhé straně ostatní žáci získávají informace o kultuře a zvyklostech cizích národností, navzájem se tak učí toleranci k lidem jiné národnosti.
Další skupinu tvoří žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením. U těchto žáků se škola zaměřuje na prevenci rizikového chování, organizuje besedy a přednášky tak, aby žáci získali znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl, aby se dokázali orientovat v krizových situacích, volit správná rozhodnutí a být odpovědni za své chování.

 

Oficiální informační server města Plzně Bezpečná Plzeň Centrum robotiky  Fraus YouTube Recyklohraní Smart vzorová škola Facebook