Kde nás najdete?

10. základní škola Plzeň,
nám. Míru 6,
příspěvková organizace
301 00 Plzeň

GPS: 49° 43‘ 55.65” N,
13° 22‘ 18.57” E (347 m n.m.)
Najdete nás zde

10. základní škola na mapě

Škola online

Výchovná poradkyně

  • spolu s třídními učiteli podává návrh na vyšetření žáků v pedagogicko - psychologické poradně, ve středisku výchovné péče nebo ve speciálně pedagogickém centru
  • podílí se na zpracování individuálního plánu pro žáky integrované
  • pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole
  • sleduje nadané žáky
  • věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním
  • pomáhá rodičům s řešením výchovných problémů žáků
  • zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, s Policií ČR

 

Jméno a příjmeníTelefonFaxEmailKonzultační hodiny
Mgr. Lubomíra Vlachá378 027 252378 027 265vlachalu@zs10.plzen-edu.czstředa 14:30 - 15:30 h.

Pro talentované žáky škola zřídila různé nepovinné předměty a celou řadu zajímavých zájmových útvarů, které organizuje SRPDŠ (např. seminář z matematiky a českého jazyka, sborový zpěv, taneční kroužky, cizí jazyky, …). Při zjišťování mimořádného nadání žáků škola spolupracuje se školským poradenským zařízením. Na základě zprávy z tohoto poradenského zařízení škola vytváří individuální vzdělávací plán, který upravuje obsah, formy a podmínky jejich vzdělávání. Pro nadaného žáka učitel připravuje a zadává školní práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň jeho dovedností v oblasti jeho nadání. Při úpravě vzdělávání mimořádně nadaných žáků je možné využít následující postupy:

  • Obohacování učiva – cílem tohoto postupu je učivo prohloubit, rozšířit a obohatit o další informace.
  • Akcelerace učiva – tento postup je založen na úpravách učiva pro žáky tak, aby umožňovaly rychlý postup v jednom nebo ve více předmětech.

Škola je otevřená žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o žáky se zdravotním postižením, se zdravotním znevýhodněním a se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je zajišťováno formou individuální integrace do běžných tříd. Na základě zprávy školského poradenského zařízení je pro každého žáka se specifickou poruchou učení (SPU) vypracován individuální vzdělávací plán (IVP), který upravuje obsah, formy a podmínky vzdělávání. Na sestavení IVP se podílí třídní učitel, vyučující příslušných předmětů, výchovná poradkyně, pedagogicko-psychologická poradna. IVP schvaluje ředitelka školy a jsou s ním seznámeni zákonní zástupci žáka.

Žáci sociálně znevýhodněni tvoří skupinu pocházející z odlišného prostředí sociálního, kulturního nebo jazykového. Jsou to děti z různých u nás žijících menšin nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace. Hlavním problémem při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí je ve většině případů nedostatečná znalost jazyka. Největší pozornost se tedy věnuje jeho osvojení. Kromě osvojování českého jazyka se tito žáci seznamují s českým prostředím, jeho kulturními zvyklostmi a tradicemi. Na druhé straně ostatní žáci získávají informace o kultuře a zvyklostech cizích národností, navzájem se tak učí toleranci k lidem jiné národnosti.
Další skupinu tvoří žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením. U těchto žáků se škola zaměřuje na prevenci rizikového chování, organizuje besedy a přednášky tak, aby žáci získali znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl, aby se dokázali orientovat v krizových situacích, volit správná rozhodnutí a být odpovědni za své chování.

 

Oficiální informační server města Plzně Bezpečná Plzeň  Centrum robotiky  Fraus YouTube Recyklohraní Smart vzorová škola In(tenet) generation Facebook